ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นายนพรัตน์ อู่ทอง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
ศึกษาธิการจังหวัดน่านนายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยานายบรรพ์ ใสแจ่ม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่