Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 107/2561 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯลงวันที่ 19 ต.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
2 คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผู้ดูแลระบบ
3 คำสั่งที่ 3/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ดูแลระบบ
4 คำสั่งที่ 1186/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
5 คำสั่งที่ 1038/2560 มอบอำนาจศึกษาธิการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน ผู้ดูแลระบบ
6 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดเล็ก ผู้ดูแลระบบ
7 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดกลาง ผู้ดูแลระบบ
8 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่ ผู้ดูแลระบบ
9 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ดูแลระบบ
10 คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
11 ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
12 คำสั่งมอบอำนาจศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน ผู้ดูแลระบบ
13 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้ดูแลระบบ
14 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ดูแลระบบ
15 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดูแลระบบ