ข้อมูล
ทำเนียบ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16นางเกนยา ปินจันทร์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
โทร 093-131-0819นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 096-445-3624