ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 25 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 107/2561 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯลงวันที่ 19 ต.ค. 61
คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานด้านต่าง ๆ
คำสั่งที่ 3/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
คำสั่งที่ 1186/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
คำสั่งที่ 1038/2560 มอบอำนาจศึกษาธิการจังหวัดปฎิบัติราชการแทน
คำสั่งที่ 21/2560 มอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขนาดเล็ก