การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
การประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ TFE : Teams For Education ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
การประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ กลไก กระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16