ประชุมการชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัน (ระดับชั้นอนุบาล 1-3) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2561
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
หน่วยตรวจสอบภายใน สป.ศธ. เข้าให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ใน ศธภ.16
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารและจัดระบบการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการปฏิรูปการศึกษาชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.เชียงราย