การประชุม กศจ.น่าน ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
การประชุม กศจ.แพร่ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการค้นหาผู้ฝึกสอนและเด็กที่พลัดหลงในถ้ำหลวง
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ตรวจติดตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)