วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม และมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกาาประสบภัยธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ กศน.บ้านห้วยปุ้ม และโรงเรียน ตชด. 32 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รองศึกษาธิการภาค 16 ได้รับมอบหมายจาก นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้การต้อนรับ นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะดำเนินงานติดตามเชิงบูรณาการ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภ
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การเข้าร่วมงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562